Menu
Menu

Surnames

Surname  
Ncube

Izibongo zako Ncube

Mzilankatha
Nhlansi, Gabadeli
Onkatha kayingen' endlini, yangena kubol' izinkaba zabantwana
Zibi zendlela, Zikhali Zomkhonto,
Khambule, Mlotshwa, Mpangazitha,

Onkomo zilaluwaca ezamadojeyana zilalamankengana
Mzila Kawulandelwa, Ukuwulandela ukuzibambezela, Won' ulandelwa zinkonjane
Omalandel' ilanga, Balilandela laze layo shona kunina
Ntaba kayibhodwa wayibhoda kuni' sichotho

 

Ncube Related Surnames

Nkatha, Mgabadeli, Zikhali, Khambule, Mpangazitha, Mlotshwa, Mncuube

 

Ncube History

Uma sibheka emva lena, abantu bakwa-Ncube bankabayinye nabakwa-Khambule, Mlotshwa, Shezi, kanye nabantu baseziBisini. Ngomlando wakwethu, nansi inqolobane yama-Ncube, funda futhi uyigogose.

At the time of the entry of the Ntungwa-Ngunis into the Vryheid district out of the south-eastern Transvaal, and their subsequent break-up there into numerous clans, there was among them a certain leader named Mlotshwa. From this Mlotshwa family were afterwards derived the small eziBisini, emaNcubeni, and Khambule clans.

The family branch which later formed the eziBisini clan did not migrate
far afield. In origin, they were closely related to the Mabaso-Khumalo-Khoza group of the Nondweni district; and, being few in numbers, they allied themselves with the Buthelezi chieftain and occupied a portion of his dominions abutting on the emaMbatheni and ebaThenjini, south of the White uMfolozi. These were they who called themselves

quote:IziBisi zakwa-Buthela, ezi'mlom'ubomvu nabantwana bazo, zakwa-Sikithi seNgi'mpongo yembuzi.


They regard the iziBisi zakwa-Mahlase as an entirely different group. The most important person among them in iNkosi uShaka's time was one Mtshana. His son, Mnqandi, eighty years later, was among that army of amaqhawe slaughtered by Zibhebhu, son of Maphitha, esigodlweni sase oNdini, ngonyaka ka-1883; and his grandson, Sishishili, was killed after the Bambatha uprising (imfazo yakwaZulu) of 1906.

Besides eziBisini, there was another Mlotshwa party who subjected themselves to the Buthelezi chief, and there grew into the emaNcubeni clan. Omakhelwane banomndeni babanikeza igama "amaZilankatha", ngoba babenomkhuba wokuzila inkatha. EmaNcubeni, inkatha yabingalahlwa, kodwa yabishiswa besewuthi wonke owasekhaya abesegcoshwa ngomlotha. Kwakuyisiko labakwaNcube. Uzonanzelela ukuthi nanamhlanje izithakazelo zamaNcube zonke ziqala kanjena "...eNkatha...". Ngokuphelele, njengoba ngilandisile ngaphezulu, kufanele kuthiwe "...eMzilankatha....". Uma ufuna ngokugcwele izithakazelo zemaNcubeni, nginakho ukukunikeza. Before long, some of abakwaNcube migrated coastwards in search of more congenial settlement sites. There, they subjected themselves to the Mthethwa chief, Jobe [wabusa kusuka ngo-1790 kusiya ngo-1807], and were given a home eduze nendawo abathi namhlanje kuse Dukuduku, near the mouth of St. Lucia Bay. At their head was Zisongo, son of Makhombolo; there was also Magula, son of Ngonyama, of Solamba, of Mdungazwe, of Sidimbane. With time, this section of the family down at the coast became there known as abakwa-Ncube, not as abasema-Ncubeni.

Uma ufisa, ngokulandisela futhi umlando wabantu bakwa-Khambule, abahlobana nabakwa-Ncube, njengoba ngishilo ngaphezulu. Okwamanje, ngizokuma khona lapha.

Abanye babantu bakwa-Ncube kukhanya sengathi bawela uMbengwana neviyo ebelikhokhelwe yinduna uGundwane Ndiweni. KwaMthwakazi, iningi nalomndeni belihleli endaweni okuthiwa eMakhandeni (Fort Rixon), futhi bathathelwa umhlaba ngabelungu emaphethelweni ama-1950's. Emva kwalesosiga, basabalala; kodwa iningi namhlanje nihleli ezabelweni ezehlukene khona eNkayi. Futhi, uqinisile umfokaKhumalo uma ethi yena iNduna ebidumile yasemaNcubeni kwakunguyena uDakamela. Bheka, nanamhlanje kukhona indawo lena eNkayi abathi kwaDakamela.

 

 iNkatha nabakwaZikhali ngabantu banye. Zimbila zantabanye! Abanye abakwaNcube bazithi Mkhonto, kukanti abanye bazithi Gabadeli, njalo njalo. Bonke nababantu bankabayinye mpela. Nanzelela ukuthi uZikhali lona ngukhokho wabakwaNcube owabezalwa nguMkhonto owabezalwa nguNhlansi, etc.

 

Empeleni amaZulu ayexhumene ngandledlana thize nabaseMaNcubeni. Phela aMaNcube lawa aye ngochwepheshe ekwakheni imikhonto. Phakathi kwawo kwakunezinyanga zemikhonto ezidumile. Mhlawumbe yikho lokho okwenza ukuba uShaka ahoshelane nawo. Ubudlelwana baqhubeka njalo ngoba nangenkathi uCetshwayo engqubuzana noMbuyazwe, aMaNcube ayelekelela uSuthu.

Abantu baseMaNcubeni badume ngokuthi bangabantu ababengochwepheshe ekwakheni izikhali zempi [imikhonto]. Phakathi kwabo kwakukhona izinyanga zemikhonto ezidumile. Akusimfihlo ukuthi lesi sizwe bekade sihoshelana noShaka, mhlawumbe ngenxa yobuhlakani baso ekwakheni izikhali. Isizwe sakwaNcube sizinze namhlanje ezigodini ezahlukahlukene kwelikaMthaniya; bakhona abazinze eNkandla. Idlinza lenkosi uCetshwayo lisehlathini lodumo laseNkandla, futhi libhekwe yibona abantu baseMaNcubeni.

Ngamanqampunqampu, nanzi izithakazelo zamaNcube:

MNcube,
Mlotshwa,
Khambule,
Mlandelalanga loshona ezintabeni zoKhahlamba!
Wen'owaseNyangitheni,
Wen'owabonakala ngokuza kweNkos'ekhaya.
Mzilankatha,
Nina enadl'abaNguni!

Ake ngigcizelele ukuthi uMlotshwa yigama lomunye wabadabuli [inzalabantu] besizwe saMaNcube. Umlando uyasho ukuthi lona Mlotshwa wayehlobene ngandledlana thize noMashobana, uyise kaMzilikazi. Umncube yinhlobo yomuthi [isihlahla] onomthunzi obanzi esivamile emaphandleni kwelikaMthaniya; lo muthi ubalulekile emlandweni waMaNcube. Ayidle izishiyele!

Submitted by: Mduduzi Michael Ncube

memokamdu@gmail.com

 

When submitting surnames, please put the surname in caps, and include your name and e-mail address in the body of the message. The meaning and origin of the name will help other people researching the material. Any additional comments as to when the name first occurred or interesting information about the name would also be appreciated. If there is a web site devoted to this name or your family please give th edetails for inclusion in the listing.
Submit your surnames here.
If you know the meaning and/or origin of some of the surnames with the info missing these details would be of help to everyone!

mail us here...

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

Hosted by